Prava ispitanika

Ispitanik ima pravo uvida u zbirku osobnih podataka. Najvažnija prava ispitanika su sljedeća: